головна обмін посиланнями e-mail me uahistory2006.narod.ru зробити головною додати у вибране
Welcome!
У нас Ви маєте можливість підібрати собі матеріал з будь-якого періоду історії України!!!

Головне меню
Головна
Пошук ключового слова або фрази
Реферати з Історії України
Форум
Чат
Гостьова книга
Економічні реферати
Історичні статті
Найдавніші часи
Київська Русь
Польсько-Литовська доба
Козацька ера
Під імперською владою
Україна у 20 столітті

Підтримайте сайт! Натисніть на малюнок! Дуже Вам дякуємо! Internet Map

Реклама

Історія України

Історія України Відбудова і відновлення Відбудова

Відбудова

Унаслідок чотирьох років найбільш руйнівної в історії війни Радянський Союз постав перед колосаяьним завданням відбудови господарства. Так, наприклад, на Україні промислове виробництво у 1945 р. складало лише 26 % рівня 1940 р. Як і слід було чекати, радянська влада почала відбудовувати своє господарство із скла- дання четвертого п'ятирічного плану (1946—1950). І знову цей план базувався на характерній особливості тоталітарної системи: можливості розпоряджатися ресур- сами без огляду на бажання й потреби людей. Звідси і його приголомшуючі вимоги: він закликав відбудувати розорені регіони, підняти промисловість та сільське госпо- дарство на довоєнний рівень і навіть перевершити його — і все це за менш ніж п'ять років. Сталін запропонував ряд грандіозних проектів «перетворення природи», які передбачали будівництво на Україні величезної греблі на Дніпрі, створення у Степу великих лісосмуг для боротьби з посухами. Незважаючи на жертви та виснаження від війни, робітники повинні були, як ніколи, тяжко працювати, оскільки план вима- гав підвищення продуктивності праці на 36 %.

Відбудова економіки. Як і в ЗО-ті роки, четверта п'ятирічка дала неоднозначні результати. Зусилля, спрямовані на відбудову важкої промисловості, що поглинули 85 °о капіталовкладень, принесли дивовижні успіхи. До 1950 р. промислове вироб- ництво на Україні на 15 °о перевищувало рівень 1940 р. На Західній Україні, де до війни важкої промисловості практично не існувало, прогрес у цій галузі особливо вражав: до 1950 р. промислове виробництво у краї зросло на 230 °о. У 1950-х ро- ках Україна знову стала однією з провідних індустріальних країн Європи. Вона ви- плавляла більше чавуну на душу населення, ніж Великобританія, Західна Німеччина та Франція (щоправда, Західна Німеччина виробляла більше сталі), а за видобут- ком вугілля майже дорівнювалася до Західної Німеччини. Однак хоч українська про- мисловість порівняно з довоєнним періодом стала навіть потужнішою, її частка у за- гальнопромисловому виробництві Радянського Союзу впала, оскільки нові індустрі- альні центри, що виникли за Уралом, розвивалися ще швидшими темпами.

Зростання промисловості, проте, не привело до підвищення життєвого рівня. Традиційне для радянського режиму нехтування випуском товарів споживання ді- йшло до крайнощів: купити пару взуття, зубну щітку чи навіть буханець хліба було проблемою. На 1950 р. легка промисловість ледве досягла 80 % довоєнного рівня. Купувати продукти споживання стало ще складніше внаслідок грошової «реформи» 1947 р., що девальвувала карбованець і «з'їла» особисті заощадження.

Але ніде невдачі відбудови не виявилися з такою очевидністю, як у сільському господарстві — цій хронічно хворій галузі радянської економіки. Втративши під час війни більшу частину поголів'я худоби й техніки, сільське господарство зазнало ще страшніших руйнувань, ніж промисловість. Крім того, другорядне значення, якого надавали цій галузі радянські планувальники, і згубна сільськогосподарська полі- тика радянських чиновників відчутно перешкоджали виправленню становища на селі. Ніби цього було мало, у 1946 р. прийшли катастрофічна посуха й голод.

Незважаючи на явні хронічні проблеми колгоспів, радянське керівництво рішу- че відновило політику колективізації й стало навіть активніше проводити її. У 1946 р. було вжито заходів, щоб відібрати у селян землю та реманент, які їм удалося «при- ватизувати» під час війни. Наступного року Микита Хрущов розпочав на Україні, цій сільськогосподарській лабораторії Радянського Союзу, гучний проект, спрямо- ваний на розв'язання аграрних проблем. Він передбачав об'єднання колгоспів у гі- гантські «агроміста», що теоретично мало сприяти високоефективному використан- ню гостродефіцитної сільськогосподарської техніки; водночас кожне з них мало за- безпечити близько 5 тис. мешканців усіма благами міського життя. Проект також передбачав ліквідацію присадибних ділянок, з яких селяни отримували більшу части- ну продуктів харчування. Нарешті, він обіцяв надати режимові право ще суворішого контролю над сільським населенням. Проте, оголосивши про ліквідацію крихітних, але таких життєво необхідних для селян ділянок, режим зайшов надто далеко: пасивний опір і гучні протести набрали такого розмаху, що уряд мусив відмовитися від проекту «агроміст». На додаток, породжені цим проектом хаос і невдоволення лише перешкоджали виробництву зерна. На 1950 р. воно досягло близько 60 °о рів- ня 1940 р., й ситне харчування лишалося рідкісною розкішшю.

Політична відбудова. Комуністична партія України (КПУ) пережила війну навдивовижу добре, хоч і на початку цього катаклізму вона перебувала в скрутній ситуації. На партію лягла велика відповідальність за перші поразки, помилки і страш- ні втрати, що призвели до різкого падіння її престижу та авторитету. Внаслідок вій- ськової мобілізації і втрат на фронтах чисельність членів КПУ зменшилася від майже 600 тис. у 1940 р. до близько 200 тис. у 1945 р. Більшість із них евакую- валися під час радянського відступу, й лише десь 15 тис. перебували на Україні під час війни. Однак пізніший перелом у ході подій на користь СРСР означав також і кращі часи для комуністів України.

Особливо помітною рисою членів партії й насамперед її керівників, які протягом війни займалися українськими справами, було сильне почуття внутрішньої солідар- ності. Великою мірою воно виростало з тих товариських стосунків, що процвітали у рядах партизанського руху, організованого й очолюваного комуністами. Це тісно згуртоване товариство високопоставлених членів КПУ часто називали «парти- занським кланом», багато учасників якого пізніше стали членами українських «ма- фій», пов'язаних із Хрущовим та Брежнєвим.

Після війни, в міру того як демобілізувалися чи поверталися з евакуації комуніс- ти, а також із вступом до партії нового поповнення її чисельність на Україні знову зросла й на 1950 р. становила понад 700 тис. Але вона все ж лишалася порів- няно малою: з кожної тисячі населення лише 20 чоловік перебували в партії, в той час як середній показник по Союзу становив ЗО комуністів на тисячу населення. Важ- ливі зміни відбулися також в етнічному складі КПУ. Прагнучи стати часткою зви- тяжної Радянської держави, честолюбні українці стали виявляти більше, ніж будь- коли, прагнення до вступу в партію. Тому якщо у 1920 р. українці складали лише 19 °о КПУ, то до 1958 р.— понад 60 %. Щоправда, на росіян і далі припадав непро- порційно великий відсоток на найвищих рівнях, але й тут стала відчуватися присут- ність українців. Інша особливість післявоєнної Компартії України, як і Союзу, поля- гала в ЇЇ схильності залучати до своїх лав дедалі більшу кількість нової радянської інтелектуальної еліти. Відтак у 50-х роках щоп'ятий лікар і щотретій інженер були членами партії, порівняно з кожним тридцять п'ятим робітником і сорок п'ятим кол- госпником. Після війни партія з усією очевидністю брала на себе роль глибоко вко- ріненого «істеблішменту».

Українські комуністи могли бути задоволеними з того, як швидко відродилися вони після війни, але Сталін сподівався від них більшого. Порівняно з іншими регіо- нами Радянського Союзу відбудова промисловості на Україні відбувалася повільно, становище в надзвичайно важливому сільськогосподарському секторі республіки було катастрофічним, а націоналізм, особливо на Західній Україні, лишався ще да- леко не викоріненим. Тому у березні 1946 р. Сталін знову послав свого «аварійного монтера» Кагановича замінити Хрущова на посаді першого секретаря КПУ. Мало- популярний Каганович не добився великих успіхів, і Микита Хрущов, який попри своє російське походження виявляв ознаки місцевого патріотизму, знову повернувся до Києва.

Найпомітнішим наслідком війни на урядовому рівні стала .несподівана, хоч і дуже обмежена, поява України на міжнародній арені. У квітні 1945 р. за наполяган- ням Сталіна Україна та Білорусія були включені разом з СРСР до складу 47 країн — засновниць ООН. Головним мотивом Сталіна, як правило, вважають його прагнення отримати додаткові голоси в ООН (спочатку він вимагав надати право голосу кож- ній із 16 радянських республік). Однак є свідчення того, що цим кроком Сталін зре- агував на гордість українців тією роллю, яку вони відіграли у розгромі нацистської Німеччини. Так чи інакше, але з 1945 р. при ООН діє українська місія. Згідно з ра- дянськими джерелами, УРСР до 1950 р. стала також членом 20 міжнародних орга- нізацій і самостійно уклала 65 угод. Проте в ООН, як і в інших організаціях, Україна ніколи не відхилялася від позицій, які займав СРСР. Коли у 1947 р. Великобританія звернулася до Радянської України з пропозицією встановити прямі дипломатичні стосунки, вона так і не отримала відповіді. Західні вчені дійшли висновку, що функції українського міністерства закордонних справ є чисто «церемоніальні, декоративні та символічні». Оцінюючи потенційне значення виходу України на міжнародну аре- ну, Ярослав Білінський пише: «Міжнародне представництво Української РСР разом з її гімном, державним прапором, міністром закордонних справ, без сумніву, нале- жить до категорії радянських конституційних прикрас... Коли б режиму вдалося по- слабити український націоналізм, його не змогли б тоді оживити ніякі конституційні положення. Якби ж зробити цього він не зміг, такі барвисті прикраси, як міжнарод- не. представництво, живили б думку, а в сприятливих умовах .могли б послужити поштовхом до дії».

Реклама
Украинский портАл Украинская Баннерная Сеть Пиши українською Персональний сайт Юлії Тимошенко
  Розробка сайту: Веб-дизайн Студія   © 2006 Орест Субтельний, "Історія України"  
Хостинг от uCoz